เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด ที่จะทำให้ คุณตื่นเต้นอย่างแท้จริง!
LOGO

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย สมัครพนักงานราชการ8อัตรา ระหว่าง24 พ.ค.-4 มิ.ย.67

กรมอนามัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา รับสมัครผ่านเว็บไซต์ ระหว่าง 24 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2567

Share This Post

กรมอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ทั้งหมด 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ค่าตอบแทนระหว่าง 13,010 บาท ถึง 18,000 บาท รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีและการเงิน ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงิน และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

3. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,010 – 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข
 • ได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันสาขาใดสาขาหนึ่งทางทันตกรรม
 • 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

  คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน